Stypendium socjalne
Student

Stypendium socjalne

Informacje ogólne dotyczące przyznawania stypendiów

 • student może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 • pomoc materialna przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
 • w pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w wyznaczonym terminie; wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków, z powodu braku środków finansowych;
 • w odpowiedzi na wniosek wydawana jest indywidualna, pisemna decyzja administracyjna;
 • odwołanie od decyzji wraz z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 • stypendium ulega automatycznemu zawieszeniu z ostatnim dniem miesiąca, jeśli nastąpiło:
 • skreślenie z listy studentów;
 • zawieszenie w prawach studenta;
 • stypendium ulega automatycznemu przywróceniu w danym roku akademickim, gdy w okresie na jaki było przyznane następuje:
 • wznowienie przez studenta studiów lub unieważnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów;
 • uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta;
 • w momencie ukończenia studiów student traci prawo do przyznanego stypendium na dany rok akademicki; ostatnia rata jest wypłacana za miesiąc, w którym student zakończył studia.

O stypendium socjalne może się ubiegać każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Ważne informacje:

 • podstawą ubiegania się o stypendium jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta; miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 1050 zł netto;
 • dochód liczony jest na podstawie roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok akademicki, z uwzględnieniem tzw. „utraty dochodu” i „uzyskania dochodu”;
 • stypendium przyznawane jest na semestr (w ciągu roku maksymalnie na 10 miesięcy);
 • można się ubiegać o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów;
 • student może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów;
 • student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I st. i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra);
 • stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

Dokumenty, które należy DOŁĄCZYĆ DO wniosku:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

 • zaświadczenia z ZUS-u o rzeczywiście zapłaconych składkach zdrowotnych za ubiegły rok rozliczeniowy
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych za ubiegły rok rozliczeniowy
 • zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły, potwierdzający status ucznia, słuchacza, studenta
 • oświadczenie o samodzielności finansowej
 • inne - w zależności od sytuacji rodziny

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może się ubiegać każdy student studiów stacjonarnych, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne, a dodatkowo zamieszkuje czasowo w Skierniewicach lub okolicach, gdyż codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.

O miejsce w Domu Studenta może ubiegać się student studiów stacjonarnych, niezależnie od warunków dochodowych.

Stypendium Rektora Stypendium dla osób niepełnosprawnych