System jakości kształcenia
Uczelnia

System jakości kształcenia

Kontakt

dr Cezary Brzeziński
Pełnomocnik Rektora
ds. Jakości Kształcenia

System zapewnienia jakości kształcenia

Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ANSB:

 1. Wspomaganie realizacji celów strategicznychoperacyjnych uczelni powiązanych z jej misją i wizją.
 2. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez: 
  • bieżące monitorowanie i wspieranie działań na rzecz usprawniania sposobu organizacji procesu kształcenia,
  • systematyczną ocenę, analizę i aktualizację programów studiów oraz monitorowanie sposobów kształtowania zakładanych, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, efektów uczenia się dla studiów o profilu praktycznym.
 3. Doskonalenie procedur ewaluacji przebiegu procesu kształcenia oraz analizy czynników, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na jego kształt.
 4. Wspieranie działań na rzecz: 
  • mobilności studentów i kadry akademickiej oraz internacjonalizacji procesu kształcenia,
  • stałego rozwoju kadry akademickiej,
  • poszukiwania efektywnych form kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań oraz umożliwiających im efektywne funkcjonowanie w warunkach współczesnego i przyszłego rynku pracy.
 5. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej uczelni.
 6. Systematyczne pozyskiwanie i analiza danych umożliwiających podejmowanie działań naprawczych.
 7. Kształtowanie, wzmacnianie i promowanie kultury, jakości oraz odpowiedzialności za przebieg procesu kształcenia młodzieży akademickiej.

Uczelniany Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia

Nad bieżącym funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego czuwa Uczelniany Zespół ds. ZJK w składzie:

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący Zespołu): dr Cezary Brzeziński
 2. Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego: dr Piotr Miller
 3. Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego: dr Joanna Soin
 4. Pełnomocnika Rektora ds współpracy z zagranicą: mgr Magdalena Michalak-Charun 
 5. Kierownik Biura Karier: mgr Kinga Kwiatkowska  
 6. Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: mgr Katarzyna Seliga
 7. Kierownik Biura Obsługi Studentów: mgr Kinga Smolec
 8. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów: Maria Lica
 9. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych: dr Małgorzata Potoczna
 10. Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych: prof. dr hab. Wojciech Stępień
 11. Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 12. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu: dr hab. Dorota Burzyńska
 13. Dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych: dr inż. Danuta Rozpędowska-Matraszek
 14. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie: dr Alojzy Pilich
Dostępność Projekty UE