Wydawnictwo
Nauka

Wydawnictwo

Informacje

Pozycje Wydawnicze

To monografia dotycząca finansów gminy, finansów przedsiębiorstw oraz opodatkowania pracy. Studenci kierunku FiR w ramach pracy w Kole Naukowym Ekonomicus oraz dyskusji na seminarium licencjackim przygotowali monografię składającą się z trzech części : I część – Gospodarowanie finansami gminy, II część – Ewidencja działalności gospodarczej, III część – Analiza różnych form zatrudnienia pracowników.

Niniejsza monografia stanowi wyniki badań i ocenę mechanizmów związanych z zatrudnianiem pracowników medycznych w publiczynch placówkach opieki zdrowotnej w ramach prowadzonej reorganizacji systemowej i restrukturyzacji.

Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wszytstkich polskich form ochrony przyrody i pokazanie jak lokalne społeczności mogą gospodarować ich zasobami dla swojej korzyści i zrównoważonego rozwoju.

Podręcznik zawiera analizę wybranych zagadnień związanych z ochroną radiologiczną. Potencjalny krąg odbiorców to studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Książka zawiera analizę wybranych zagadnień bezpieczeństwa środowiskowego oraz charakterystykę zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Potencjalny krąg odbiorców to studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ogrodnictwa i dietetyki.

Kronika 10-lecia Uczelni jest wyrazem uznania dla osób, które przyczyniły się do powstania i rozwoju skierniewickiej szkoły wyższej.

To skrypt będący podstawowym źródłem wiedzy i podstawowych zagadnień dla studentów innych niż prawo kierunków, na których kryminologia jest jednym z głównych przedmiotów nauczania. Służyć ma głównie studentom kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podkreślić należy, że na obecnym rynku wydawniczym brak jest pozycji, która by w sposób zwięzły, a za razem wystarczający opisywała historię, podstawowe instytucje, a także zakres oraz ewolucję kryminologii, a przy tym wskazywała statystyczny obraz przestępczości, tak aby student poza podstawową wiedzą teoretyczną mógł posiąść również wiedzę w zakresie rozmiaru i ewolucji poszczególnych przestępstw.

To praca prezentująca tematykę związaną z projektowaniem i wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie. Podręcznik zawiera podstawowe zagadnienia z teorii i praktyki zmian restrukturyzacyjnych. Podręcznik ukazuje przy pomocy jakich metod i technik restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do poprawy swojej efektywności ekonomicznej w sferze finansowej, majątkowo-produkcyjnej, organizacyjnej oraz decyzyjno-własnościowej. Przedstawiono również powiązania przeprowadzonych zmian w jednej sferze działalności z pozostałymi obszarami funkcjonowania podmiotu.

Konferencje Festiwal Nauki