Uczelnia

Wsparcie w egzaminach

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Dostosowanie egzaminów do potrzeb studentów

Proces weryfikowania efektów uczenia się może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta na pisemny wniosek złożony do BON. Dostosowanie sposobów weryfikowania efektów uczenia się ma zastosowanie do studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kandydatów na studia.

Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną odpowiedzialną za dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej jest Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami (BON). Komplet dokumentów, wnioskujący składa do BON, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wdrożenia adaptacji, natomiast kandydat na studia – na etapie rekrutacji.

W ramach dostosowania formy egzaminu lub zaliczenia do potrzeb studentów w oparciu o rekomendacje Koordynatora ds. dostępności przygotowaną na podstawie zgromadzonych przez niego informacji i dokumentów, możliwe jest m. in. :

  • wydłużenie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia,
  • zapewnienie dodatkowych przerw w trakcie trwania egzaminu lub zaliczenia,
  • zamiana formy egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny,
  • przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych lub zaliczeniowych w alternatywnych formach zapisu, w tym: wydruków o zmienionej wielkości czcionki, nagrania audio, nagrania video lub innej formy zapisu elektronicznego,
  • zgoda na skorzystania w trakcie egzaminu lub zaliczenia ze wsparcia osoby trzeciej, w szczególności: asystenta osoby z niepełnosprawnością, zmiana miejsca przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji procesu weryfikacji efektów uczenia się,
  • wyznaczenie alternatywnego terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w celu umożliwienia studentowi przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się,
  • użycie urządzeń lub aplikacji wspomagających komunikowanie się,
  • inne, możliwe do wprowadzenia w Uczelni rozwiązania o charakterze racjonalnych usprawnień.

 

Szczegółowy zakres i procedury stosowania zostały określone w Zarządzeniu Nr 20/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie: dostosowania sposobów weryfikowania efektów uczenia się do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Wsparcie w studiowaniu Baza wiedzy