Pracownik

Ważne dokumenty

Regulaminy Zarządzenia ZFŚS PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to powszechne, systematyczne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom gromadzenie pieniędzy na przyszłość, przy zaangażowaniu pracodawców i państwa. W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych – starzenia się społeczeństwa - uczestnictwo w PPK jest koniecznością, by na emeryturze nie być skazanym wyłącznie na niską emeryturę z ZUS.

Instytucją zarządzającą środkami pracowników w ramach PPK jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) należące do Grupy PZU.

PPK w praktyce…
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia programu, jednak dla pracownika jest on dobrowolny. Zgodnie z ustawą, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie w imieniu wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnych i rentowych przez co najmniej 3 miesiące i znajdują się w przedziale wiekowym 18-55 lat, chyba że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z odprowadzenia wpłat. Jednak po okresie 4 lat w obowiązku pracodawcy jest poinformowanie pracownika o ponownym zapisie do programu (istnieje możliwość ponownego złożenia oświadczeniu o rezygnacji z odprowadzenia wpłat). Natomiast pracownicy powyżej 55. roku życia, a przed ukończeniem 70 lat nie zostaną automatycznie zapisani, chyba że złożą pracodawcy deklaracje przystąpienia do PPK.

 

Programy studiów Biuro Karier