Kronika 15-lecia
Uczelnia

Kronika 15-lecia

Szanowni Państwo,

Rok akademicki 2020/2021 był rokiem jubileuszowym dla Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, ówczesnej Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku została powołana Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, obecna Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Jubileusz był dobrą okazją, by przypomnieć, że Uczelnia powstała z inicjatywy Władz Samorządowych Miasta Skierniewice, która została poparta Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego. Dzisiaj również na każdym kroku czujemy społeczne poparcie naszych działań. Uczelnia realizując cele edukacyjne przyczynia się do rozwoju Regionu, dając młodzieży możliwość kształcenia w wielu zawodach. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego jest Uczelnią młodą, lecz opartą na mocnych fundamentach.

Pragnę w tym miejscu w szczególny sposób podkreślić i docenić dotychczasową współpracę Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego z uczelniami akademickimi. Proces dydaktyczny byłby zdecydowanie uboższy bez merytorycznego i kadrowego wsparcia Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dziękując jednocześnie ufam, że w kolejnych latach ta współpraca będzie rozwijana dla dobra dydaktyki i nauki.

Rok jubileuszowy, to rok szczególny. Od początku roku kalendarzowego podjęliśmy prace związane z uroczystymi obchodami. Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła, zorganizować w sposób tradycyjny okolicznościowych obchodów tej rocznicy.

Jednym z akcentów obchodzonego jubileuszu było wydanie Kroniki 15-lecia.
Niniejsza monografia to opis działalności Uczelni. Kronika jest wyrazem uznania dla władz Uczelni, pracowników dydaktycznych, administracji i obsługi. Dokumentuje rezultaty ich pracy na rzecz studentów, całej wspólnoty akademickiej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom za wszelkie zaangażowanie w życie Uczelni, za wsparcie w realizacji jej misji.

Mam nadzieję, że lektura Kroniki umożliwi zapoznanie się z rolą, jaką Uczelnia jako instytucja szkolnictwa wyższego z jej osiągnięciami w zakresie kształcenia i profesjonalnego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, odgrywa wpływając na zwiększanie potencjału rozwojowego Skierniewic i subregionu.

Rektor Akademii Nauk Stosowanych
Stefana Batorego
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

Projekty UE SOU