APERTUS
Uczelnia

APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Prezentacja

 

osoba

Ewa Świderek

telefon

+48 46 834 40 21

godziny przyjęć

pon. - pt. 8:00 - 16:00
pokój F30

 

osoba

Klaudia Kostecka

telefon

+48 46 819 29 12

godziny przyjęć

pon. - pt. 8:00 - 16:00
pokój F30

 

W dniu 10.01.2023 kontakt z Biurem Projektu wyłącznie poprzez maila:

kkwiatkowska@ansb.pl

eswiderek@ansb.pl

kkostecka@ansb.pl

LOGOTYP UE

O PROJEKCIE:

Okres realizacji projektu (22 miesiące):

1.01.2022 - 31.10.2023

Wartość projektu:

2.961.293,70zł

Wkład Funduszy Europejskich:

2 871 773,70 zł

Projekt "APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego główne cele dotyczą poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dla OzN (osoby z niepełnosprawnościami) poprzez zniwelowanie barier i będą skoncentrowane na realizacji zadań zawartych w sześciu głównych obszarach:

 • Struktura Organizacyjna pozwoli dostosować metody i formy komunikacji kadr uczelni do potrzeb OzN
 • Architektura umożliwi zniwelowanie barier utrudniających funkcjonowanie i poruszanie się OzN w środowisku akademickim
 • Technologie wspierające pozwolą usprawnić proces poruszania się po stronie www Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dla OzN zostanie wdrożona platforma Komunikacyjna AI (alternatywne opisy zdjęć i grafik, pętla indukcyjna na auli itp.)
 • Procedury Opracowanie dokumentów, pism, procedur egzaminacyjnych w celu dostosowania ich do potrzeb OzN. Wskazana forma wsparcia zapewni dostępność edukacji na poziomie wyższym dla OzN
 • Wsparcie edukacyjne polega na optymalizacji i dostosowaniu procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb OzN na poziomie zarówno nauczania języków obcych jak i zajęć wychowania fizycznego
 • Szkolenia podnoszące świadomość mają na celu podniesienie kompetencji kadry zarządzającej/administracyjnej/dydaktycznej w diagnozowaniu, rozumieniu, komunikowaniu i zapewnieniu wszechstronnej pomocy i profesjonalnej współpracy z OzN. Obszar ten będzie zawierał cykl szkoleń z profesjonalnymi trenerami.

Dostępność (I-V)

W ramach zadania 1 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego usprawnienie obejmie strukturę organizacyjną poprzez działania organizacyjne na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Działania pozwolą na zniwelowanie barier w procesie rekrutacji i pobierania nauki przez OzN. Dostosujemy zasady komunikacji, działania informacyjne i procedury dla osób borykających się z różnego typu ograniczeniami. Przełamiemy nawyki i stereotypy działania oraz sprofesjonalizujemy sposób funkcjonowania Uczelni.

W ramach zadania 2 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego modyfikacja obejmie architekturę poprzez niwelowanie barier architektonicznych w 3 budynkach administracyjno-dydaktycznych ANSB w Skierniewicach.

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu zarówno budynków jak i infrastruktury sieciowo-sprzętowej tak, aby zniwelować bariery. Poczynione działania stworzą nowe dotychczas niedostępne dla OzN możliwości nauki i samodzielnego funkcjonowania na Uczelni. Usprawnimy swobodne i samodzielne poruszanie się na terenie Uczelni przez osoby niedowidzące, z dysfunkcjami ruchowymi i borykające się z różnego typu ograniczeniami.

W ramach zadania 3 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego rozwój obejmie technologię wspierające poprzez zastosowanie technologii wspierających procesy dydaktyczne i administracyjne.

Uczelnia zapewni osobom z niepełnosprawnościami dostęp do przystosowanych systemów informatycznych, zakupi platformę AI (sztuczna inteligencja)- wirtualny asystent studenta/tki, który dostosowuje rodzaj komunikacji do potrzeb OzN. Zakupione sprzęty poprawią komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobom słabo słyszącym i niesłyszącym. Dzięki takim usprawnieniom jak infokioski, stanowiska komputerowe, pętle indukcyjne itp. OzN będą mogły angażować się w życie uczelni bez ograniczeń.

W ramach zadania 4 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego ewolucja obejmie procedury poprzez opracowanie i dostosowanie procedur zapewniających dostępność uczelni.

Poprawa dostępności polegała będzie na modyfikacji obowiązujących zarządzeń, pism, dokumentów tak, aby podnieść jakość obsługi studenta w działach takich jak BOS, Biblioteka, Biuro Karier i wszelkich jednostkach zaangażowanych w obsługę studenta. Poczynione działania stworzą nowe dotychczas niedostępne dla OzN możliwości nauki oraz znacznie usprawnią samodzielne funkcjonowanie OzN na Uczelni.

W ramach zadania 5 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego rozwój obejmie wsparcie edukacyjne poprzez wsparcie w zakresie dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych.

Zadanie polega na zapewnieniu wsparcia umożliwiającego realizację treningów dla studentów z różnymi typami niepełnosprawności. Działania w obrębie tego zadania pozwolą dostosować zasady realizacji zajęć z języków obcych dla OzN. Dzięki temu wdrożone zostaną rozwiązania stanowiące poprawę procesu edukacyjnego dla OzN.

Szkolenia (VI)

W ramach zadania 6 w celu poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego przeprowadzony zostanie szereg szkoleń dedykowanej dla kadry administracyjnej/zarządczej i dydaktycznej na rzecz podnoszenia kompetencji i świadomości niepełnosprawności kadr uczelni.

Szkolenia z zakresu:

 1. Diagnoza potrzeb i funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim (w tym z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową )
 2. Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta w działach obsługi (Biuro Obsługi Studenta, Biblioteka, Biuro Karier, Biuro Rektora, Biuro Projektu, Kwestura) . Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
 3. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum Autyzmu
 4. Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach. Trening kontroli stresu i relaksacji
 5. Szkolenie z zakresu przygotowania stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG2 - dla pracowników obsługujących strony internetowe
 6. Warsztaty z prostego języka i tekstu łatwego do czytania i rozumienia (Easy to read) oraz tworzenia dostępnych dokumentów w Pakiecie Office
 7. Zasady pierwszej pomocy oraz zasady ewakuacji z uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami
 8. Praca z grupą, praca z dorosłymi, osobami ze zróżnicowanymi potrzebami (Experiential Learning Model) dla kadry dydaktycznej
 9. Szkolenie komunikacja motywująca (motivating communication)
 10. Różnorodność i integracja (diversity & inclusion)
 11. Informatyczne narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w sposób dostępny
 12. Aktywizujące metody dydaktyczne w zróżnicowanej grupie
 13. Język migowy - poziom podstawowy
Pliki do pobrania
pobierz plik Kalendarium

Kalendarium22 KB

Zapytania ofertowe

aktualne / zakończone

Pozostałe projekty